artykuły naukowe

Artykuły naukowe

2015

Jacek Kowalski, „Domus civis agricolae”. Kórnickie gospodarstwo Michałowskich na przestrzeni trzech epok. „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 32 (2015), s. 77-141.

2014

Powstanie styczniowe widziane z Kórnika, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 31 (2014), s. 65-92

Obrona dworu w Glanowie, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 31 (2014), s. 23-41

(wspólnie z Tomisławem Paciorkiem) Nieznana relacja francuskiego oficera o bitwach pod Nową Wsią i Brdowem [JK: wstęp, opracowanie tekstu, przekład; TP: relacja kolekcjonera o pozyskaniu dokumentu] „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 31 (2014), s. 103-132

2013

David, Horace et le hussard mystique: République, Foi et Église dans l’héritage de la poésie polonaise du XVIIe siècle (essai), red. Regina Bochenek-Franczakowa, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 7 (2012) [Kraków 2013], z. 2, s. 99-107

Zróbcie to po naszemu. Kościół w Dusznikach i architekt JS, czyli oryginalność późnogotyckiej architektury wielkopolskiej, w: Między panem a plebanem. Wieś, miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy, red. J. Kowalski, T. Ratajczak, Poznań 2013

Architekt z małego miasta, w: Między panem a plebanem. Wieś, miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy, red. J. Kowalski, T. Ratajczak, Poznań 2013

2011

Wyścig fundatorów. Z badań nad architekturą XIV i XV wieku w Wielkopolsce, w: Polska i Europa w średniowieczu. Przemiany strukturalne. Podmioty i przedmioty w badaniach historycznych [Materiały z III Kongresu Mediewistów Polskich, Łódź, 22-24 września roku 2008], red. M. Adamczewski, Warszawa 2011, s. 187-196

2010

Bernard de Ventadour, Quan vei la lauseta mover, w: „Litteraria Copernicana” 2010 : 2 (6) (tom: Królestwo. Świat wartości i antywartości w dawnych literaturach romańskich), s. 190-194

Świątynia pamięci i honoru szlachetnych mężów, w: Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich (Średniowiecze-Oświecenie), red. D. Szeliga, E. D. Żółkiewska, Warszawa 2010, s. 219-229

Owe brednie, banialuki. Sarmackie romansowanie w odmianach, (w:) Amor polonus czyli miłość Polaków, Muzeum Pałac w Wilanowie, marzec-sierpień 2010 [katalog wystawy], red. T. Grzybkowska, D. Walawender-Musz, Z. Żygulski jun., Warszawa 2010, t. II, s. 89-103

Potyczka w Popowie Anno 1769 na tle wojny konfederackiej w Wielkopolsce, „Sierakowskie Zeszyty Historyczne” 5 (2010), s. 7-34

2009

Jak wyrosła szamotulska kolegiata, w: Szamotuły. Karty z dziejów miasta, t. 2, „Szamotulskie Zeszyty Muzealne” 3, red. I. Skierska, Szamotuły 2009, s. 39-57

2008

Gotycka kolegiata w Szamotułach. Nieznane dzieje i nowe interpretacje, „Artium Quaestiones” 19 (2008), s. 57-98

Architektura i sztuka, w: Z dziejów Kórnika i Bnina. Studia i materiały, t. II, red. J. Fogel, Poznań 2008, s. 89-129

Sapiens architectus dans la littérature de l’ancien français de la seconde moitié du XIIe siècle, w: Buchkunst im Mittelalter und Kunst der Genenwart – Scrinium Kilonense. Festschrtift fur Ulrich Kuder, red. H.-W. Stock, B. Tewes, Ch. Waszak, Nordhausen 2008, s. 171-181

2006

O kościele kórnickim i wielkopolskich halach obejściowych, w: Wielkopolska – Polska – Europa. Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej, red. J. Wiesiołowski, J. Kowalski, Poznań 2006, s. 197-211

Le château de Jalousie: du rêve à la réalité, w: De la rose. Texte, image, fortune, Louvain-Paris-Dudley 2006, s. 81-90

„Veste kemmenâde” d’une princesse polonaise mal mariée , w: „Contez me le tout”. Mélanges de langue et littérature médiévales offerts à Herman Braet, Louvain-Paris-Dudley 2006, s. 559-575

2005

Neogotycka przebudowa kolegiaty kórnickiej, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 27 (2005), s. 239-275

Grant piler średniowiecznej literatury francuskiej i zamek w Vincennes, w: Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, Warszawa 2005, s. 415-433

Dwie Sarmacje. Na kanwie wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu, „Christianitas”, 2005, 23/24, s. 23-94

2004

„Veste kemmenâde” Przemysła i Ludgardy, „Kronika Miasta Poznania” 4 (2004), s. 45-64

2003

Pan zasłonił swoje oblicze, w: „Dziewica Orleańska” Jana Matejki. Materiały II Seminarium Instytutu Historii Sztuki UAM i Muzeum Narodowego w Poznaniu, 9-10 listopada 2001, red. S. Czekalski, Poznań 2003, s. 11-34

2002

Gdańska laterna i żarliwe luny. Rymowana architektura Samuela ze Skrzypny Twardowskiego na tle tradycji europejskiej, w: Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny i jego dzielo w Wielkiej i malej ojczyźnie, red. K. Meller, J. Kowalski, Biblioteka Literacka Studiów Polonistycznych t. 34, Poznań 2002, s. 388-407

2000

Zamek w Vincennes na skrzyżowaniu tradycji literackiej i architektonicznej, w: Zamek i dwór w średniowieczu. Materiały XIX Seminarium Mediewistycznego, red. J. Wiesiołowski, Poznań 2000, s. 230-240

1999

L’architecture néo-romane dans la région de la Grande-Pologne au XIXe siècle. Deux nationalités et deux interprétations de la tradition médiévale, w: L’invention de l’art roman au XIXe siècle. L’époque romane vue par le XIXe siècle, red. Annie Regond, Clermont-Ferrand 1999 („Revue d’Auvergne”, t. 553, nr 4), s. 205-215

1998

Wizerunki architektury w „Liście prezbitera Jana”. Tradycja literacka a rzeczywistość architektoniczna, „Artium Quaestiones” 9 (1998), s. 5-52

1997

„Respondeo dicendum” d’Alexandre de Paris. Interprétation de la description du Tombeau d’Alexandre le Grand d’apres le Roman d’Alexandre (IV, 1486-1551), w: Jeux de la variante. Mélanges offerts a Anna Drzewicka, Cracovie 1997, s. 162-172

Le culte des anges en Pologne à travers les oeuvres d’art, w: Les anges et les archanges dans l’art et la société à lépoque romane, „Cahiers de Saint-Michel de Cuxa” 28 (1997), s. 48-62

Anastasis a grobowce bohaterów w literaturze starofrancuskiej II połowy XII wieku, w: Jerozolima w kulturze europejskiej. Materiały z konferencji w Instytucie Sztuki PAN, 14-17 V 1996, red. P. Paszkiewicz, T. Zadrożny, Warszawa 1997, s. 129-142

Architektoniczne fantazje Krystiana z Troyes: trzy zamki „Powieści o Graalu”, „Rocznik Historii Sztuki” XXIII (1997), s. 5-55

1996

Tour, pilier, escarboucle. Littérature et architecture en France au XIIe siècle, w: Tours et clochers à l’époque romane, „Cahiers de Saint-Michel de Cuxa” 27 (1996), s. 139-154

Pałac prezbitera Jana: znaczenie i pochodzenie tematu budowli centralnej w średniowiecznej literaturze francuskiej, w: Ziemia Święta w rzeczywistości i legendzie średniowiecza, Materiały XVI Seminarium Mediewistycznego (1995), red. J. Wiesiołowski przy współpracy J. Kowalskiego, Poznań 1996, s. 52-58

Fantazja i rzeczywistość. Opisy architektury w literaturze starofrancuskiej drugiej połowy XIIw., w: Wyobraźnia średniowieczna, red. T. Michałowska, Warszawa 1996, s. 223-233

Czas i przestrzeń w tekście i ilustracjach warszawskiego rękopisu „Roman de la Rose”, w: Sztuka około 1400. Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, red. T. Hrankowska, Warszawa 1996, t. 2, s. 163-188

1995

Grobowiec Kamilli. Interpretacja opisu architektury w starofrancuskiej „Powieści o Eneaszu”, Artium Quaestiones 7 (1995), s.45-63

L’architecture de Jérusalem et de Constantinople dans le „Pelerinage de Charlemagne”. Moyens de description de l’architecture dans la litterature de l’ancien français, w: Pelerinage et art roman. Villes et campagnes a l’époque romane, “Revue d’Auvergne” t. 109, nr 1-2, Clermont-Ferrand 1995, s. 93-104

Kamilla – królowa i wojownik. Próba interpretacji zasad kompozycyjnych „Powieści o Eneaszu”, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy. Prace ofiarowane Profesor Alicji Karłowskiej-Kamzowej, red. A. Gąsiorowski, Poznań 1995, s.133-140

Bretagne – Pologne. La tradition médiévale aux temps modernes, les textes réunis par A. Karłowska-Kamzowa avec la collaboration de J. Kowalski, Poznań 1995

1992

Obraz Jerozolimy i Konstantynopola w chanson de geste „Pelerinage de Charlemagne”, w: Sprawozdania PTPN, Wydział Nauk o Sztuce nr 110 za 1992, s. 149-157

współpraca redakcyjna przy edycji wydawnictw naukowych (wybór)

2014

Katedra, ratusz, dwór. Wielkie miasta a władza świecka i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy, red. J. Kowalski, T. Ratajczak, Poznań 2014

2013

Między panem a plebanem. Wieś, miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy, [Materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej–Kamzowej za lata 2009-2011], red. J. Kowalski, T. Ratajczak, Poznań 2013

2011

Antyk, prawda i fałsz w średniowieczu. Materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, red. J. Kowalski, T. Ratajczak, Poznań 2011

2006

Wielkopolska-Polska-Europa. Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej, red. J. Wiesiołowski przy współpracy J. Kowalskiego, Poznań 2006

2004

Księga – nauka – wiara w średniowiecznej Europie, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2004

2002

Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny i jego dzieło w Wielkiej i malej ojczyznie, red. K. Meller, J. Kowalski, Instytut Polonistyki UAM, Biblioteka Literacka Studiów Polonistycznych, t. 34, Poznań 2002